แก้ไข RECENT WORKSPACES ให้ eclipse


$ vi configuration/.settings/org.eclipse.ui.ide.prefs

แก้ไข RECENT_WORKSPACES

git add new remote branch

$ git branch -a
$ git checkout -b new
$ git push origin new
$ git branch -r
$ git checkout -b new remotes/origin/new