สิ่งที่ไอสไตน์เคยพูด

Knowledge is not wisdom :
ความรู้ไม่ใช่ปัญญา

Knowledge is limited , imagination encircles the word :
ความรู้มีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการไร้ขีดจำกัด

Imagination is more important than knowledge :
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

Curiousity has its own reason for existing :
ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล

A person starts to live when he can live outside himself :
บุคคลจะเริ่มมีชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเขาสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวตน

Sometimes o ne pays most for the things one gets for nothing :
บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งไร้ค่า

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new :
ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลย คือผู้ที่ไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่เลย

Only a life lived for others is a life worth while :
มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต

Everything should be made as simple as possible,but not simpler
ทุกสิ่งจะต้องทำอย่างเรียบง่ายเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ใช่แก้ไขให้ง่ายขึ้น

No comments: