ตั้งเวลาการทำงาน update database ingres

ทำ script ชื่อ script.sql ไว้ที่ /home/<USER>/tmp
$ cat tmp/script.sql
update update_table
set update_column = <NEWVALUE>
where key_column = <KEY>
\p\g


และ at ให้ทำงานตอน 8:00 วันที่ 4 มค.
$ cd tmp
$ echo "sql sso < script.sql > script.log" | at -t 201001040800
Job <USER>.1262566800.a will be run at Mon Jan 4 08:00:00 THAIST 2010.

ubuntu set java alternative

จะทำทีไรลืมทุกที

$ sudo update-java-alternatives -l
$ sudo update-java-alternatives -s <JAVA_VERSION>

nick karaoke บน windows vista ภาษาไทย thai แสดงไม่ถูกต้อง

ลองค้นหาเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษซิครับ ว่ามันขึ้นไหม ถ้ามันขึ้นแสดงว่า คุณไม่ได้ตั้งค่า ภาษา ตรงที่ คอลโทรลพาเนล ให้เป็นไทยหมด และที่สำคัญตรง Administrative ให้เลือกเป็น Thailand จากนั้นก็ถอนโปรแกรมออก พร้อมรีสตาร์ทแล้วก็ลงใหม่ ครับ ลองดู

http://www.com-th.net/webboard/index.php?topic=76886.0

ไม่ได้ลองว่าถ้าไม่ถอนโปรแกรมออก แล้ว reboot ใหม่จะหายไหม (จะได้ไม่ต้องลงใหม่)

balsamiq mockups

ใช้ทำ mockups สวยงามดี ถึงใช้งานภาษาไทยไม่ได้ แต่ก็ยังน่าใช้

http://www.balsamiq.com/products/mockups

ลง Air ก่อน แล้วค่อย install balsamiq

gliffy น่าใช้ น่าเสียดาย

ทำ diagram UML ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก
หน้าตาสวยงาม น่าใช้
register ก่อน
วาด Diagram
น่าเสียดาย free account ใช้ได้ 1 เดือน

API Documentation

Java
   Platform SE 6 API *
   Documentation *
   Tutorials

Groovy
   JDK API *
   GAPI *

Grails
   API *
   Framework Reference Dococumentation *
   Documentation
   Tutorials
   GrailsTutorials

ExtJS
   API Documentation *
   Examples *
   Learn
   Tutorials *
   Manual *

Dive Into Python 3

http://diveintopython3.org/

Table of Contents

 1. What’s New in “Dive Into Python 3”
  1. a.k.a. “the minus level”
 2. Installing Python
  1. Diving In
  2. Which Python Is Right For You?
  3. Installing on Microsoft Windows
  4. Installing on Mac OS X
  5. Installing on Ubuntu Linux
  6. Installing on Other Platforms
  7. Using The Python Shell
  8. Python Editors and IDEs
 3. Your First Python Program
  1. Diving In
  2. Declaring Functions
   1. Optional and Named Arguments
  3. Writing Readable Code
   1. Documentation Strings
  4. The import Search Path
  5. Everything Is An Object
   1. What’s An Object?
  6. Indenting Code
  7. Exceptions
   1. Catching Import Errors
  8. Unbound Variables
  9. Everything is Case-Sensitive
  10. Running Scripts
  11. Further Reading
 4. Native Datatypes
  1. Diving In
  2. Booleans
  3. Numbers
   1. Coercing Integers To Floats And Vice-Versa
   2. Common Numerical Operations
   3. Fractions
   4. Trigonometry
   5. Numbers In A Boolean Context
  4. Lists
   1. Creating A List
   2. Slicing A List
   3. Adding Items To A List
   4. Searching For Values In A List
   5. Removing Items From A List
   6. Removing Items From A List: Bonus Round
   7. Lists In A Boolean Context
  5. Tuples
   1. Tuples In A Boolean Context
   2. Assigning Multiple Values At Once
  6. Sets
   1. Creating A Set
   2. Modifying A Set
   3. Removing Items From A Set
   4. Common Set Operations
   5. Sets In A Boolean Context
  7. Dictionaries
   1. Creating A Dictionary
   2. Modifying A Dictionary
   3. Mixed-Value Dictionaries
   4. Dictionaries In A Boolean Context
  8. None
   1. None In A Boolean Context
  9. Further Reading
 5. Comprehensions
  1. Diving In
  2. Working With Files And Directories
   1. The Current Working Directory
   2. Working With Filenames and Directory Names
   3. Listing Directories
   4. Getting File Metadata
   5. Constructing Absolute Pathnames
  3. List Comprehensions
  4. Dictionary Comprehensions
   1. Other Fun Stuff To Do With Dictionary Comprehensions
  5. Set Comprehensions
  6. Further Reading
 6. Strings
  1. Some Boring Stuff You Need To Understand Before You Can Dive In
  2. Unicode
  3. Diving In
  4. Formatting Strings
   1. Compound Field Names
   2. Format Specifiers
  5. Other Common String Methods
   1. Slicing A String
  6. Strings vs. Bytes
  7. Postscript: Character Encoding Of Python Source Code
  8. Further Reading
 7. Regular Expressions
  1. Diving In
  2. Case Study: Street Addresses
  3. Case Study: Roman Numerals
   1. Checking For Thousands
   2. Checking For Hundreds
  4. Using The {n,m} Syntax
   1. Checking For Tens And Ones
  5. Verbose Regular Expressions
  6. Case study: Parsing Phone Numbers
  7. Summary
 8. Closures & Generators
  1. Diving In
  2. I Know, Let’s Use Regular Expressions!
  3. A List Of Functions
  4. A List Of Patterns
  5. A File Of Patterns
  6. Generators
   1. A Fibonacci Generator
   2. A Plural Rule Generator
  7. Further Reading
 9. Classes & Iterators
  1. Diving In
  2. Defining Classes
   1. The __init__() Method
  3. Instantiating Classes
  4. Instance Variables
  5. A Fibonacci Iterator
  6. A Plural Rule Iterator
  7. Further Reading
 10. Advanced Iterators
  1. Diving In
  2. Finding all occurrences of a pattern
  3. Finding the unique items in a sequence
  4. Making assertions
  5. Generator expressions
  6. Calculating Permutations… The Lazy Way!
  7. Other Fun Stuff in the itertools Module
  8. A New Kind Of String Manipulation
  9. Evaluating Arbitrary Strings As Python Expressions
  10. Putting It All Together
  11. Further Reading
 11. Unit Testing
  1. (Not) Diving In
  2. A Single Question
  3. “Halt And Catch Fire”
  4. More Halting, More Fire
  5. And One More Thing…
  6. A Pleasing Symmetry
  7. More Bad Input
 12. Refactoring
  1. Diving In
  2. Handling Changing Requirements
  3. Refactoring
  4. Summary
 13. Files
  1. Diving In
  2. Reading From Text Files
   1. Character Encoding Rears Its Ugly Head
   2. Stream Objects
   3. Reading Data From A Text File
   4. Closing Files
   5. Closing Files Automatically
   6. Reading Data One Line At A Time
  3. Writing to Text Files
   1. Character Encoding Again
  4. Binary Files
  5. Stream Objects From Non-File Sources
   1. Handling Compressed Files
  6. Standard Input, Output, and Error
   1. Redirecting Standard Output
  7. Further Reading
 14. XML
  1. Diving In
  2. A 5-Minute Crash Course in XML
  3. The Structure Of An Atom Feed
  4. Parsing XML
   1. Elements Are Lists
   2. Attributes Are Dictonaries
  5. Searching For Nodes Within An XML Document
  6. Going Further With lxml
  7. Generating XML
  8. Parsing Broken XML
  9. Further Reading
 15. Serializing Python Objects
  1. Diving In
   1. A Quick Note About The Examples in This Chapter
  2. Saving Data to a Pickle File
  3. Loading Data from a Pickle File
  4. Pickling Without a File
  5. Bytes and Strings Rear Their Ugly Heads Again
  6. Debugging Pickle Files
  7. Serializing Python Objects to be Read by Other Languages
  8. Saving Data to a JSON File
  9. Mapping of Python Datatypes to JSON
  10. Serializing Datatypes Unsupported by JSON
  11. Loading Data from a JSON File
  12. Further Reading
 16. HTTP Web Services
  1. Diving In
  2. Features of HTTP
   1. Caching
   2. Last-Modified Checking
   3. ETag Checking
   4. Compression
   5. Redirects
  3. How Not To Fetch Data Over HTTP
  4. What’s On The Wire?
  5. Introducing httplib2
   1. A Short Digression To Explain Why httplib2 Returns Bytes Instead of Strings
   2. How httplib2 Handles Caching
   3. How httplib2 Handles Last-Modified and ETag Headers
   4. How http2lib Handles Compression
   5. How httplib2 Handles Redirects
  6. Beyond HTTP GET
  7. Beyond HTTP POST
  8. Further Reading
 17. Case Study: Porting chardet to Python 3
  1. Diving In
  2. What is Character Encoding Auto-Detection?
   1. Isn’t That Impossible?
   2. Does Such An Algorithm Exist?
  3. Introducing The chardet Module
   1. UTF-n With A BOM
   2. Escaped Encodings
   3. Multi-Byte Encodings
   4. Single-Byte Encodings
   5. windows-1252
  4. Running 2to3
  5. A Short Digression Into Multi-File Modules
  6. Fixing What 2to3 Can’t
   1. False is invalid syntax
   2. No module named constants
   3. Name 'file' is not defined
   4. Can’t use a string pattern on a bytes-like object
   5. Can't convert 'bytes' object to str implicitly
   6. Unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'bytes'
   7. ord() expected string of length 1, but int found
   8. Unorderable types: int() >= str()
   9. Global name 'reduce' is not defined
  7. Summary
 18. Packaging Python Libraries
  1. Diving In
  2. Things Distutils Can’t Do For You
  3. Directory Structure
  4. Writing Your Setup Script
  5. Classifying Your Package
   1. Examples of Good Package Classifiers
  6. Specifying Additional Files With A Manifest
  7. Checking Your Setup Script for Errors
  8. Creating a Source Distribution
  9. Creating a Graphical Installer
   1. Building Installable Packages for Other Operating Systems
  10. Adding Your Software to The Python Package Index
  11. The Many Possible Futures of Python Packaging
  12. Further Reading
 19. Porting Code to Python 3 with 2to3
  1. Diving In
  2. print statement
  3. Unicode string literals
  4. unicode() global function
  5. long data type
  6. <> comparison
  7. has_key() dictionary method
  8. Dictionary methods that return lists
  9. Modules that have been renamed or reorganized
   1. http
   2. urllib
   3. dbm
   4. xmlrpc
   5. Other modules
  10. Relative imports within a package
  11. next() iterator method
  12. filter() global function
  13. map() global function
  14. reduce() global function
  15. apply() global function
  16. intern() global function
  17. exec statement
  18. execfile statement
  19. repr literals (backticks)
  20. try...except statement
  21. raise statement
  22. throw method on generators
  23. xrange() global function
  24. raw_input() and input() global functions
  25. func_* function attributes
  26. xreadlines() I/O method
  27. lambda functions that take a tuple instead of multiple parameters
  28. Special method attributes
  29. __nonzero__ special method
  30. Octal literals
  31. sys.maxint
  32. callable() global function
  33. zip() global function
  34. StandardError exception
  35. types module constants
  36. isinstance() global function
  37. basestring datatype
  38. itertools module
  39. sys.exc_type, sys.exc_value, sys.exc_traceback
  40. List comprehensions over tuples
  41. os.getcwdu() function
  42. Metaclasses
  43. Matters of style
   1. set() literals (explicit)
   2. buffer() global function (explicit)
   3. Whitespace around commas (explicit)
   4. Common idioms (explicit)
 20. Special Method Names
  1. Diving In
  2. Basics
  3. Classes That Act Like Iterators
  4. Computed Attributes
  5. Classes That Act Like Functions
  6. Classes That Act Like Sequences
  7. Classes That Act Like Dictionaries
  8. Classes That Act Like Numbers
  9. Classes That Can Be Compared
  10. Classes That Can Be Serialized
  11. Classes That Can Be Used in a with Block
  12. Really Esoteric Stuff
  13. Further Reading
 21. Where to Go From Here
  1. Things to Read
  2. Where To Look For Python 3-Compatible Code

Linux Shell Scripting Tutorial v1.05r3 A Beginner's handbook

http://www.freeos.com/guides/lsst/

Table of ContentsChapter 1: Quick Introduction to Linux

What Linux is?

Who developed the Linux?

How to get Linux?

How to Install Linux


Where I can use Linux?

What Kernel Is?

What is Linux Shell?

How to use Shell

What is Shell Script ?

Why to Write Shell Script ?


More on Shell...

Chapter 2: Getting started with Shell
Programming

How to write shell script

Variables in shell

How to define User defined variables (UDV)

Rules for Naming variable name (Both UDV
and System Variable)How to print or access value of UDV (User
defined variables)


echo Command

Shell Arithmetic

More about Quotes

Exit Status

The read Statement


Wild cards (Filename Shorthand or meta
Characters)


More commands on one command line

Command Line Processing

Why Command Line arguments required

Redirection of Standard output/input i.e.
Input - Output redirection


Pipes


Filter

What is Processes

Why Process required

Linux Command(s) Related with Process

Chapter 3: Shells (bash) structured
Language Constructs


Decision making in shell script ( i.e.
if command)


test command or [ expr ]

if...else...fi

Nested ifs

Multilevel if-then-else

Loops in Shell Scripts


for loop

Nested for loop

while loop

The case Statement

How to de-bug the shell script?

Chapter 4: Advanced Shell Scripting
Commands


/dev/null - to send unwanted output of
program


Local and Global Shell variable (export
command)


Conditional execution i.e. && and
||


I/O Redirection and file descriptors

Functions


User Interface and dialog utility-Part I

User Interface and dialog utility-Part II

Message Box (msgbox) using dialog utility

Confirmation Box (yesno box) using dialog
utility


Input (inputbox) using dialog utility

User Interface using dialog Utility -
Putting it all togethertrap command

The shift Command

getopts command

Chapter 5: Essential Utilities for Power
User

Preparing for Quick Tour of essential
utilities


Selecting portion of a file using cut
utilityPutting lines together using paste utility

The join utility

Translating range of characters using tr
utility


Data manipulation using awk utility

sed utility - Editing file without using
editor


Removing duplicate lines from text
database file using uniq utilityFinding matching pattern using grep utility

Chapter 6: Learning expressions with ex

Getting started with ex

Printing text on-screen

Deleting lines

Coping lines


Searching the words

Find and Replace (Substituting regular
expression)


Replacing word with confirmation from user

Finding words

Using range of characters in regular
expressions


Using & as Special replacement
characterConverting lowercase character to uppercase

Chapter 7: awk Revisited

Getting Starting with awk

Predefined variables of awk

Doing arithmetic with awk

User Defined variables in awk


Use of printf statement

Use of Format Specification Code

if condition in awk

Loops in awk

Real life examples in awk

awk miscellaneous


sed - Quick Introduction

Redirecting the output of sed command

How to write sed scripts?

More examples of sed

Chapter 8: Examples of Shell Scripts


Logic Development:

Shell script to print given numbers sum of
all digit


Shell script to print contains of file from
given line number to next given number of lines


Shell script to say Good
morning/Afternoon/Evening as you log in to system


Shell script to find whether entered year is
Leap or not


Sort the given five number in ascending
order
(use of array)


Command line (args) handling:

Adding 2 nos. suppiled as command line args

Calculating average of given numbers on
command line args


Finding out biggest number from given three
nos suppiled as command line args


Shell script to implement getopts statement.

Basic math Calculator (case statement)


Loops using while & for loop:

Print nos. as 5,4,3,2,1 using while loop

Printing the patterns using for loop.

Arithmetic in shell scripting:

Performing real number calculation in shell
script


Converting decimal number to hexadecimal
numberCalculating factorial of given number

File handling:

Shell script to determine whether given
file exist or not.


Screen handling/echo command with escape sequence code:

Shell script to print "Hello World"
message, in Bold, Blink effect, and in different colors like red, brown
etc.


Background process implementation:

Digital clock using shell script


User interface and Functions in shell script:

Shell script to implements menu based system.

System Administration:

Getting more information about your working
environment through shell script


Shell script to gathered useful system
information such as CPU, disks, Ram and your environment etc
.

Shell script to add DNS Entery to BIND
Database with default Nameservers, Mail Servers (MX) and hostIntegrating awk script with shell script:

Script to convert file names from UPPERCASE
to lowercase file names or vice versa.

Chapter 9: Other Resources

Appendix - A : Linux File Server Tutorial
(LFST) version b0.1 Rev. 2

Appendix - B : Linux
Command Reference (LCR)

ลง flashplayer บน ubuntu 64 bit (linux)

download flashplayer 64bit จาก web adobe ก่อน

extract ไปไว้ใต้ plugins ของ firefox

เช่น /usr/lib/mozilla/plugins
tar zxvf libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz
sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins

หรือ สร้าง directory 'plugins' ใต้ $HOME/.mozilla/
$ cd
$ mkdir .mozilla/plugins
tar zxvf libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz
mv libflashplayer.so ~/.mozilla/plugins

install DropBox ช่วย sync file จากเครื่องลูกไปยัง server DropBox

ใช้งานง่าย ให้ใช้ free 2GB
เวลาใช้งานก็แค่ copy file ไปไว้ใต้ directory DropBox
ทุกเครื่องที่ลง drop box ไว้จะ sync ให้เท่ากับ server ตลอด
support หลาย OS
ใช้งานสะดวก กับ windows explorer , nautilus

https://www.dropbox.com :D

SQuirrel SQL Client สุดยอด db tools

copy... paste... table ข้าม database เฉย สบายจริงๆ

ข้าม database คนละชนิดก้อได้ สุโก้ย.......

555

ติดตั้ง ubuntu 9.10 64 bit

ลงเครื่องใหม่หลังจากใช้ ubuntu 8.04 มา ปีกว่า (ได้ประมาณ AUG 2009)
อะไรๆ มันเปลี่ยนไปเยอะ ปัญหามีเพียบเลย ไม่ว่าจะเสียงไม่ดังกว่าจะแก้ได้
driver จอก็หาอยู่นาน
ไม่เห็น device modem ไม่แก้แล้ว
flash, air ก็วุ่นพอสมควร
java eclipse ก็ดูงงๆ
ทุกอย่างมีให้เล่นทั้ง 32 bit 64bit
ไม่น่าลง 64 bit เลย แต่ก็สนุกดี 555

hp dv7 : NET (สุทธิ)
Operating System: Windows Vista (TM) Home Premium
Language: th
Country: TH
Device Id(s): NU273PA#AKL|HP Pavilion dv7
Notebook PC

spec หนักมาก

แบ่ง partition แต่ไม่ได้ใช้ Windows เลย

hp ให้ windows 7 แต่ต้องเสียค่าส่ง CD จากเมืองนอก แล้วทำไม่มันไม่เอามาส่งเองที่เมืองไทย ไม่มีหัวใจบริการหรือเปล่า

alsa-driver-1.0.21.tar.gz ตัวนี้เจ๋งทำให้ปัญหาเรื่องเสียงดีขึ้น (to solved sound problem)
ati-driver-installer-9-7-x86.x86_64.run ตัวนี้ก็สุดยอด แก้ปัญหาเรื่องภาพ (to solved display driver problem)

google เท่านั้นที่ช่วยเรา

set birt report engine ให้เห็นภาษาไทย

แก้ไข file fontsConfig.xml ภายใต้
birt-runtime-2_2_2/ReportEngine/plugins/org.eclipse.birt.report.engine.fonts_2.2.2.r22x_v20071116/fontsConfig.xml

1. Uncomment block Thai

<block name="Thai" start="e00" end="e7f" index="27" family="Font-Family"/>

2. เพิ่ม path อ้างถึง fonts tahoma.ttf
โดย copy tahoma.ttf ไว้ใต้ directory .fonts ใต้ /home/leo

<font-paths>
<path path="/home/leo/.fonts/"/>
</font-paths>

install sopcast บน ubuntu 64 bit

download from http://code.google.com/p/sopcast-player/

install
sp-auth_3.2.6_all.deb
sopcast-player_0.3.0-0ubuntu1_amd64.deb

rojadirecta :D

10 Rules - My Sassy Girl (movie)

My sassy girl - i think i love you

My Sassy Girl MV - Love at First Sight by Josh Verdes

Love & Longing - My Sassy Girl OST

Lost Memory (My sassy Girl) - Pure Piano Version

Canon in C (variation of D major) My Sassy Girl

blog video clip premier league แบบ highlights จัดเป็นหมวดหมู่

Football Log http://footballlog.blogspot.com

Perhaps loveNever Say Goodbye

I believe

update sites สำหรับ develop grails

ลง eclipse 3.5
พวกนี้ไม่มี update site สำหรับ eclipse 3.5 แต่ custom ให้เป็น local site ได้
extbuilder
glance
grepconsole

JavaScript Editor << crackdb :D
http://www.spket.com/update http://www.spket.com/demos/js.html >> video demo

http://download.macromedia.com/pub/labs/jseclipse/autoinstall/

Properties Editor
http://propedit.sourceforge.jp/eclipse/updates

svn
http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x

git
http://www.jgit.org/updates/

jetty
http://run-jetty-run.googlecode.com/svn/trunk/updatesite

antlr
http://antlreclipse.sourceforge.net/updates/

mylyn
http://download.eclipse.org/tools/mylyn/update/e3.4/

GROOVY Support
http://dist.codehaus.org/groovy/distributions/greclipse/snapshot/e3.5/

TESTNG
http://beust.com/eclipse/

>>APTANA<<
http://download.aptana.org/tools/studio/plugin/install/studio

Springsource Tool Suite
http://dist.springsource.com/release/TOOLS/composite/e3.5 --> bundle org.apache.commons.io 0.0.0
http://dist.springsource.com/snapshot/TOOLS/sts-update-sites.xml --> list site for install springsource
ลงไม่สำเร็จ เพิ่ม site พวกนี้ลงไปด้วย
http://download.eclipse.org/tools/ajdt/35/update
http://download.eclipse.org/tools/mylyn/update/extras
http://m2eclipse.sonatype.org/update/
http://www.springsource.com/update/e3.5

javarebel

ทดลองใช้งาน javarebel แล้วสามารถ reload class ที่มีการแก้ไขได้อัตโนมัติ ทำให้การ develop java tapestry spring รวดเร็วขี้นเยอะ

config Arguments (eclipse) ของ jetty web ที่ใช้งานอยู่

-Djetty.home="/home/leo/jetty-5.1.14"
-Dorg.apache.tapestry.disable-caching=true
-Dfile.encoding=utf8
-Dingres.jdbc.trace.log=/tmp/ingrestrc.log
-Dingres.jdbc.trace.drv=1
-Dingres.jdbc.trace.ds=3
-Dingres.jdbc.trace.msg=
-Dbirt_platform_dir=/home/leo/birt-runtime-2_2_2/ReportEngine
-Dbirt_log_dir=/home/leo/birt-runtime-2_2_2/logs
-noverify
-javaagent:/home/leo/dev/javarebel-2.0.1/javarebel.jar
-Drebel.spring_plugin=true
-Drebel.tapestry4_plugin=true
-XX:MaxPermSize=256m

download javarebel

ถีบเมียอย่างถูกวิธี

ถีบอย่างไร ไม่ให้โดนด่า แถมเมียรักเรามากขึ้นอีกแน๊ะ จงทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ดื่มเหล้าให้เมาแล้วกลับดึก ๆ
2. แต่พอกลับมาบ้านต้องพยายามให้ยังพอมีสตินิดนึง
3. แกล้งทำเป็นเข้านอนทั้งชุดนั้นเลยโดยไม่ต้องอาบน้ำ
4. ช่วงนั้นเมียคงจะด่าเราอยู่..เราก็เลยถอดกางเกง
5. แกล้งทำเป็นถอดไม่ได้..เมียเราก็จะมาช่วยถอดเอง
6. และจังหวะที่เมียเข้ามาใกล้นั่นแหละ..บรรจงถีบ เมียให้หงายไปเลย
7. แล้วเอ่ยขึ้นมาว่า "อย่ามายุ่งกับกู..กูรักเมียกูคนเดียว" แล้วก็หลับไปเลย
8. เช้ามาแค่นั้นแหละ..เมียก็จะรีบหากับข้าวอร่อยๆมาให้เราทานทันที

วันก่อน

a: วันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: ไปสยามมาคับ
b: แล้วไงวะ
a: เดินผ่านหญิง เค้าหันกลับมามองเลยคับ
b: โห เมิงหล่อมาก !
a: ป่าวคับ เหยียบตีนเค้า

a: แล้ววันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: ไปเที่ยวกลางคืนมาคับ
b: เออ เปนงัยวะ
a: หิ้ว ญ กลับมาคนนึงคับ
b: โหย เปยงัยวะ
a: นม งี้ดูไม่ได้เลยคับ
b: เห้ยทำนมหรอวะ
a: เค้าไม่ให้ดู คับ

a : แล้ววันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: เมาเหล้าคับ
b: เหย ธรรมดาๆ
a: แล้วปวดฉี่ คับ
b: แล้วทำไงวะ
a: เลยไปฉี่ตรงศาลพระภูมิ
b: เห้ย แล้วไหว้รึป่าว
a: กลับมาจู๋บวมเลยคับ
b: เมิงไม่ไหว้อะดิ
a: ซิบหนีบจู๋ คับ

a: แล้ววันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: วาเลนไทน์คับ
b: เปนไงๆ
a: ผู้หญิงที่คณะวิ่งถือดอกไม้มาหาผม ทุกคนเลย
b: โห เมิงป๊อปมากเลยนะเนี่ย
a: ป่าวคับ เค้าเอามาขาย

a: แล้ววันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: ไปคัดตัวนักวิ่งมาคับ
b: เออ เปนงัยวะ
a: 100 ม. ผมวิ่งได้ 4 วิ คับ
b: โห หยั่งงี้ติดทีมชาติเลยนะเนี่ย
a: วิที่ 5 ล้มคับ

a: แล้ววันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: พ่อพาผมไปโรงพัก
b: เออ แล้วไงต่อๆ
a: คนไหว้พ้อผมทั้งสน.เลยคับ
b: โห พ่อเมิงใหญ่มากเลย
a: พ่อเป็นพระคับ

a: แล้ววันก่อนคับ
b: ทำไมวะ
a: ไปบ้านเพื่อนมาคับ
b: แล้วไงต่อวะ
a: เหนแม่เพื่อนถือถาดมาให้
b: แม่มาเสิร์ฟน้ำเลยหรอวะ
a: ขายลอตตารี่คับ

... ถ่ายเทความเครียด...

มีเรื่องเล่าว่า มีนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งชื่อสมศักดิ์...
ในช่วง IMF นี่เครียดมาก เกิดอาการจนเฉียบพลัน...
คุณสมศักดิ์ แกจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารในวันพรุ่งนี้ 200 ล้านบาท
แต่ไม่มีเงิน แกกลัวเสียเครดิต ไม่รู้จะทำยังไง
นอนไม่หลับทั้งคืน เดินไปเดินมางุ่นง่าน

เมียซิเก่งมาก...ถามว่า " คุณ ทำไมไม่นอนเสียที่ล่ะ นี่มันดึกป่านนี้แล้ว"
" นอนได้ยังไงล่ะ คุณรู้หรือเปล่าพรุ่งนี้ตอนเช้าต้องเอาเงิน
ไปให้ผู้จัดการธนาคารตั้ง 200 ล้านแน่ะ...
ฉันไม่มีเงินจะทำอย่างไรดีล่ะ "

" ไม่เห็นยากเย็นอะไรเลยนี่ ผู้จัดการโทรศัพท์เบอร์อะไร บอกมาซิ"
พอบอกเมียก็หมุนโทรศัพท์ไปหาผู้จัดการ
"Hello นั่นผู้จัดการธนาคารใช่ไหมคะ พรุ่งนี้เช้าที่คุณสมศักดิ์เขาบอกว่า
เขาจะเอาเงินไปให้ 200 ล้านน่ะ เขาไม่มีให้หรอกะ" แล้ววางหูเลย
คุณสมศักดิ์นอนหลับได้ คนที่นอนไม่หลับคือผู้จัดการธนาคาร...

ผู้จัดการงุ่นง่านเลยครับ...ไม่รู้จะทำยังไง เดินหงุดหงิดทั้งคืน
เดินไปเดินมาทั้งคืนพอตีสองผู้จัดการนึกออก
หมุนโทรศัพท์มาบ้านคุณสมศักดิ์
"Hello นั่นบ้านคุณสมศักดิ์เหรอครับขอสายเมียคุณสมศักดิ์หน่อย...
Hello นั่นเมียคุณสมศักดิ์เหรอครับ ??
คุณทราบไหมว่าที่คุณสมศักดิ์เขาไม่สามารถจะเอาเงิน 200 ล้านมาใช้หนี้ผมได้น่ะ ??...
เขาเอาไปให้เมียน้อย " แล้ววางหูเลย

คราวนี้ทั้งคู่เลย ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว......ทะเลาะกันทั้งคืน

นี่แหละ...เวลามีความเครียดเขาบอกว่าต้องถ่ายเทออกไป
บอกให้คนอื่นเขารับรู้เรื่องที่เราเครียดบ้าง
แล้วใจเราก็จะสบายขึ้นนะ มีอะไรอย่าไปเก็บไว้คนเดียว
แบ่งๆกันเครียดดีกว่า ha ha ha...