ลง flashplayer บน ubuntu 64 bit (linux)

download flashplayer 64bit จาก web adobe ก่อน

extract ไปไว้ใต้ plugins ของ firefox

เช่น /usr/lib/mozilla/plugins
tar zxvf libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz
sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins

หรือ สร้าง directory 'plugins' ใต้ $HOME/.mozilla/
$ cd
$ mkdir .mozilla/plugins
tar zxvf libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz
mv libflashplayer.so ~/.mozilla/plugins

No comments: