ตั้งเวลาการทำงาน update database ingres

ทำ script ชื่อ script.sql ไว้ที่ /home/<USER>/tmp
$ cat tmp/script.sql
update update_table
set update_column = <NEWVALUE>
where key_column = <KEY>
\p\g


และ at ให้ทำงานตอน 8:00 วันที่ 4 มค.
$ cd tmp
$ echo "sql sso < script.sql > script.log" | at -t 201001040800
Job <USER>.1262566800.a will be run at Mon Jan 4 08:00:00 THAIST 2010.

No comments: