ทดสอบใช้งาน syntaxhighlighter ของ alexgorbatchev

ใช้งาน syntax html ร่วมกับ blgspot.com ไม่สามารถใช้งาน <html> <body> น่าจะทั้งหมดที่เป็นโครงสร้าง html
<html> ใช้ &lt;html< แทนได้
<body> ใช้ &lt;body< แทนได้<html>
<body>

</body>
</html>http://alexgorbatchev.com/wiki/SyntaxHighlighter

No comments: