เพิ่ม thai dictionary ให้กับ wedict 1.5 (iPhone)

หา file stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2 และ stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2 จาก internet
tar -xjvf stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2

ในไฟล้ stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2 จะมีโครงสร้าง
lexitron-et-2.0.dict.dz
lexitron-et-2.0.idx
lexitron-et-2.0.ifo

$ mv lexitron-et-2.0.dict.gz lexitron-et-2.0.dict.gz
$ gunzip lexitron-et-2.0.dict.gz

$ ls
lexitron-et-2.0.dict
lexitron-et-2.0.idx
lexitron-et-2.0.ifo

สร้างไฟล์ zip จากไฟล์เหล่านั้น
$ zip stardict-lexitron-et-2.4.2.zip *

ส่ง file ไปยัง upload
ไปที่ Wedict Pro 1.5 -> setting/dictionaries/Upload dictionaries/ จะมีปุ่ม FTP
แล้วกดปุ่ม start FTP

ที่ฝั่ง client หลังจาก zip ได้ stardict-lexitron-et-2.4.2.zip แล้ว
$ ftp
เช่น ได้ ftp url เป็น ftp://192.168.1.101:1234 แล้วก็จะใช้ command
$ ftp 192.168.1.101 1234
ไม่ต้องใส่ user password
ftp>
ftp> bin
ftp> put stardict-lexitron-et-2.4.2.zip

ทำอย่างนี้กับ stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2 ด้วย

ubuntu เพิ่ม source เพิ่ม key ให้ apt

# Edit apt-get server list
gksu gedit /etc/apt/sources.list

# Add the following two lines to sources.list:
# deb http://ppa.launchpad.net/do-core/ppa/ubuntu intrepid main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/do-core/ppa/ubuntu intrepid main

# Update apt-get
sudo apt-get update

# If you get this error:

# W: GPG error: http://ppa.launchpad.net intrepid Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:
# NO_PUBKEY XXXXXXXXXXXXXXXX

# Do This:
## request key from pubkey
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv XXXXXXXX
## add key to repository
gpg --export --armor XXXXXXXX | sudo apt-key add -
## หรือ
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com XXXXXXXX

อ้างอิง
http://snipt.net/jonbiddle/add-ppalaunchpadnet-to-apt-get-repositories-in-intrepid-ibex/
http://ppa.launchpad.net/