เพิ่ม thai dictionary ให้กับ wedict 1.5 (iPhone)

หา file stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2 และ stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2 จาก internet
tar -xjvf stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2

ในไฟล้ stardict-lexitron-et-2.4.2.tar.bz2 จะมีโครงสร้าง
lexitron-et-2.0.dict.dz
lexitron-et-2.0.idx
lexitron-et-2.0.ifo

$ mv lexitron-et-2.0.dict.gz lexitron-et-2.0.dict.gz
$ gunzip lexitron-et-2.0.dict.gz

$ ls
lexitron-et-2.0.dict
lexitron-et-2.0.idx
lexitron-et-2.0.ifo

สร้างไฟล์ zip จากไฟล์เหล่านั้น
$ zip stardict-lexitron-et-2.4.2.zip *

ส่ง file ไปยัง upload
ไปที่ Wedict Pro 1.5 -> setting/dictionaries/Upload dictionaries/ จะมีปุ่ม FTP
แล้วกดปุ่ม start FTP

ที่ฝั่ง client หลังจาก zip ได้ stardict-lexitron-et-2.4.2.zip แล้ว
$ ftp
เช่น ได้ ftp url เป็น ftp://192.168.1.101:1234 แล้วก็จะใช้ command
$ ftp 192.168.1.101 1234
ไม่ต้องใส่ user password
ftp>
ftp> bin
ftp> put stardict-lexitron-et-2.4.2.zip

ทำอย่างนี้กับ stardict-lexitron-te-2.4.2.tar.bz2 ด้วย

1 comment:

V-I-C said...

More Thai dictionaries (to English, French, etc.) for Stardict
can download from
https://sites.google.com/site/thaidictproject/