เกิดปัญหา boot ubuntu graphic hang

เซ็งมาเครื่อง boot มาก็ graphic hang

เครื่องเราเป็น fglrx
$ sudo aptitude purge xorg-driver-fglrx
$ sudo aptitude install xorg-driver-fglrx

vmware extension for firefox > 3.0

firefox มันปิด security.enable_ssl2 ไปแล้ว
แก้ไขโดย
เปิด firefox
ใส่url about:config
แก้ไขค่า security.enable_ssl2 = true
จะสามารถ run ผ่านหน้า web ได้

run console
32 bit
wget --no-check-certificate https://<host>:<port_https>/ui/plugin/vmware-vmrc-linux-x86.xpi

64 bit
wget --no-check-certificate https://<host>:<port_https>/ui/plugin/vmware-vmrc-linux-x64.xpi

unzip to vmwareconsole
$ vmwareconsole/plugins/vmware-vmrc
หลังเปิด windows ระบุ host:port_https

ปัญหา permgen ใน java

eclipse
- แก้ไข eclipse.ini
-XX:MaxPermSize=512m
-Xms512m
-Xmx1024m
-XX:PermSize=64m

tomcat
- เพิ่ม file setenv.sh ใต้ TOMCAT_HOME/bin
if [ $(ps -ef|grep "catalina.sh start"|grep -v grep|wc -l) -ge 1 ]
then
CATALINA_OPTS=" -Xms512m -Xmx768m -XX:MaxPermSize=512m -server -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8887 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djmx.invoke.getters=true"
elif [ $(ps -ef|grep "catalina.sh stop"|grep -v grep|wc -l) -ge 1 ]
then
CATALINA_OPTS=" -Xms512m -Xmx768m -XX:MaxPermSize=512M -server -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
fi
export CATALINA_OPTS

เลขประจำตัวประชาชน

ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักหลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมี 8 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
ประเภทที่ 3 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย

หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอ หรือเทศบาล

หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี

หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี

หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก


javascript :

function check_digit_id_card(id_card) {
var multi_num = 13;
var str_digit = 0;
var result = 0;
if(id_card.length != 13) {
return false;
}
while(multi_num != 1) {
if(id_card.charAt(str_digit) == Number.NaN) {
return false;
}
result = result + id_card.charAt(str_digit)*multi_num;
multi_num = multi_num - 1;
str_digit = str_digit + 1;
}
result = result % 11;
if(result == 0) result = 10;
result = 11 - result;
if(result == 10) result = 0;
if(result == id_card.charAt(12)) {
return true;
} else {
return false;
}
};
alert(check_digit_id_card('1111111111119'));


http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=12857

ubuntu acroread

ของที่ต้องการหลายๆ ตัวมีอยู่ใน partner

sudo vi /etc/apt/sources.list

เอา comment บรรทัด partner ออก

ubuntu setup timezone

sudo dpkg-reconfigure tzdata


sync date จาก time server
ntpdate -d ntp.ubuntu.com

ดูว่า port ไหนถูก program ไหนต่อใช้อยู่

lsof -i:<PORT>

มี file อะไรบ้าง(installed file) ใน package ที่เรา install ผ่าน apt-get aptitude

dpkg -L <PACKAGE>

mongodb บน ubuntu

http://www.mongodb.org/display/DOCS/Ubuntu+and+Debian+packages

add source
deb http://downloads.mongodb.org/distros/ubuntu 9.4 10gen
deb http://downloads.mongodb.org/distros/ubuntu 9.10 10gen
deb http://downloads.mongodb.org/distros/ubuntu 10.4 10gen

add key
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10

ทดสอบ
mongod --dbpath /var/lib/mongodb run

ตรวจสอบ
ps -ef|grep mongod

ทดสอบ start
sudo service mongodb start

หา lib ไม่เจอ
cd /usr/lib
sudo ln -s xulrunner-1.9.2.9/libmozjs.so

OAuth

http://spring66.com/blogs/?p=723

http://code.google.com/p/gdata-java-client/
http://code.google.com/apis/gdata/javadoc/

http://www.grails.org/plugin/oauth

ลง sun-java6-jdk บน ubuntu 10.04

แก้ไข /etc/apt/sources.list
เอา comment บรรทัด partner ออก
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner


update aptitude
sudo aptitude update

install
sudo aptitude install sun-java6-jdk

ubuntu แก้ไขสีใน command ls ด้วย dircolors

ทำโดยโปรแกรม dircolors
{{{
$ cd && dircolors -p > .dircolors
}}}

แก้ไขสีตามต้องการ เช่น DIR ต้องการให้สีอะไร หรือนามสกุลนี้ให้สีอะไร
{{{
$ vi .dircolors
FILE 00 # normal file
DIR 00;34 # directory
LINK 01;36 # symbolic link.
}}}

ทดสอบ
$ eval $(dircolors .dircolors)

ใส่ไว้ใน .bashrc

หลักการมันจะอ่าน config file ไปสร้าง LS_COLORS หากดูด้วย env ก็จะเห็น
$ env|grep LS_COLORS