มี file อะไรบ้าง(installed file) ใน package ที่เรา install ผ่าน apt-get aptitude

dpkg -L <PACKAGE>

No comments: