ปัญหา permgen ใน java

eclipse
- แก้ไข eclipse.ini
-XX:MaxPermSize=512m
-Xms512m
-Xmx1024m
-XX:PermSize=64m

tomcat
- เพิ่ม file setenv.sh ใต้ TOMCAT_HOME/bin
if [ $(ps -ef|grep "catalina.sh start"|grep -v grep|wc -l) -ge 1 ]
then
CATALINA_OPTS=" -Xms512m -Xmx768m -XX:MaxPermSize=512m -server -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8887 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djmx.invoke.getters=true"
elif [ $(ps -ef|grep "catalina.sh stop"|grep -v grep|wc -l) -ge 1 ]
then
CATALINA_OPTS=" -Xms512m -Xmx768m -XX:MaxPermSize=512M -server -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
fi
export CATALINA_OPTS

No comments: