ลง sun-java6-jdk บน ubuntu 10.04

แก้ไข /etc/apt/sources.list
เอา comment บรรทัด partner ออก
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner


update aptitude
sudo aptitude update

install
sudo aptitude install sun-java6-jdk

No comments: