แก้ไขปัญหา Ubuntu 10.10 64-bit kernel 2.6.35 ลง Vmware Workstation 7

cd /tmp
tar xvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar -C /tmp
perl -pi -e 's,_range,,' vmmon-only/linux/iommu.c
sudo tar cvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar vmmon-only

sudo vi /etc/vmware/config
แก้ไข VSOCK_CONFED = "no"

sudo service vmware stop
sudo service vmware start

vmplayer
rrfx.net: VMware vmmon compilation issues on 64-bit kernel 2.6.35

No comments: