ลง shell editor ใน eclipse

download ShellEd จาก sourceforge
http://sourceforge.net/projects/shelled/

http://download.eclipse.org/technology/linuxtools/updates-nightly/
ShellEd ต้องการ package จาก linuxtools เพิ่ม repository linuxtools ก่อน install ShellEd

ShellEd ไม่มี update site ลงผ่าน archive ใน add repository

No comments: