ลง app ต่าง version ใน macosx

จะลง xcode_4.0.2_and_ios_sdk_4.3.dmg มัน require 10.6.6 มี 10.6.4 แต่ไม่อยาก upgrade

แก้ไข /System/Library/CoreServices/SystemVersion.plistNo comments: