แก้ไข RECENT WORKSPACES ให้ eclipse


$ vi configuration/.settings/org.eclipse.ui.ide.prefs

แก้ไข RECENT_WORKSPACES

git add new remote branch

$ git branch -a
$ git checkout -b new
$ git push origin new
$ git branch -r
$ git checkout -b new remotes/origin/new

เพิ่มเสียงให้ stardict

download WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2
cd /usr/share
sudo tar jxvf ~/Download/WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2
set stardict to "Enable sound event" in option Diction > sound

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1052878