แก้ไข RECENT WORKSPACES ให้ eclipse


$ vi configuration/.settings/org.eclipse.ui.ide.prefs

แก้ไข RECENT_WORKSPACES

No comments: